Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky (Reklamačný poriadok)

Všeobecné ustanovenia:

1. Združenie Česmad Slovakia, Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, vydáva v zmysle ustanovenia  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a  v súlade s ust. § 18 odst. 1 zákona  č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 ZB o priestupkoch v znení neskorších predpisov nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za chyby výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2. Pokiaľ sa v ďalšom texte tohto reklamačného poriadku vyskytuje označenie „predávajúci“ rozumie sa tým Združenie Česmad Slovakia a pokiaľ sa v texte vyskytuje označenie „kupujúci“ rozumie sa ním spotrebiteľ v zmysle definície uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorý kúpil v prevádzkarni predávajúceho určitý tovar.

3. Reklamačný poriadok združenia Česmad Slovakia je zverejnený na obchodnej internetovej stránke www.motoexpert.sk.

4. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi združením Česmad Slovakia a spotrebiteľom alebo bežným nákupom na predajni združenia Česmad Slovakia alebo na e-shope www.motoexpert.sk pristupuje spotrebiteľ k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.

5. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované ustanoveniami právnych predpisov, hlavne ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

6. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb zo strany združenia Česmad Slovakia pre klientov, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

7. Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

8. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

Zodpovednosť za vady:

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim (§619 ods.1 OZ). Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci, ktoré bolo možné zistiť pri prehliadke, vrátane prípadu, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať kontrolu predávanej veci.

2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. (§ 619 Obč. zákonníka). Pri použitých veciach sa upravuje záručná doba podľa §620 ods.2 Obč. zák.

3. S výnimkou tovaru s ohraničenou dobou spotreby alebo použitého tovaru, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§620 Obč. Zákonníka), pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka). Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka). Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za tovar, ktorý zákazník môže dostať darom ku zakúpeným produktom, predávajúci nenesie zodpovednosť a povinnosť reklamovať takýto dat, keďže sa nejedná o predaný tovar. .

Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť Česmadu Slovakia všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

4. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená predajcom v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

5. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na:

- na poruchy spôsobené prirodzeným opotrebením veci

- na poruchy spôsobené nesprávnym používaním a nedodržaním návodu na použitie

- na poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu

- na elektrospotrebiče poškodené nevhodným zásahom užívateľa, prepätím v sieti,

  prípadne pôsobením elektrostatického výboja

- na produkty poškodené živelnými pohromami

- na poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom,

  alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než

  osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom

- na poruchy a poškodenia spôsobené prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií

  daných výrobcom

- na produkty používané v nevhodnom prostredí, a poškodené nevhodnou obsluhou

- na produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi, prípadne s odstráneným, alebo poškodeným sériovým číslom

- na produkty spotrebného charakteru, použité pred koncom záruky

Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):

1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v servisnom stredisku predávajúceho, alebo v prevádzke v ktorej bola predmetná vec kúpená.

2. Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené, reklamácia nebude uznaná ako záručná.

2.1. Zákazník, ktorý si uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a ak je možné, odovzdá vadnú vec v pôvodnom balení s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie doručiť. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu neodkladne, alebo v čo najkratšej dobe, ak to vyžaduje zložitosť posúdenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má aj záručný servis (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). 

Spôsob vybavenia reklamácie:

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list alebo e-mail obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka). V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohoto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

3. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

4. Tie isté práva ako sú uvedené v bode 3 prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú vadu ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady vec riadne užívať. (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

5. Po uplynutí zákonom garantovanej záručnej doby, ale ešte počas trvania záručnej doby vyznačenej predávajúcim v záručnom liste platia všetky ustanovenia o spôsobe vybavovania reklamácií uvedené v bodoch 1 až 5 s tým rozdielom, že právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie prechádza na predávajúceho a lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje na 60 dní.

6. Vykonávateľ servisu nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, alebo stratu akýchkoľvek programov alebo dát pri produktoch, ktoré môžu dáta uchovávať.

7. Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví je zákazník povinný zaplatiť združeniu Česmad Slovakia náklady spojené s testovaním a manipuláciou. Tovar bude zákazníkovi vrátený až po uhradení týchto nákladov. Na spotrebný materiál je poskytovaná záruka vyplývajúca z charakteru tovaru.
Batéria je špecifický materiál na který je poskytovaná záruka vyplývajúca z charakteru tovaru. Nie je tým dotknutý zákonný nárok spotrebiteľa. Vyplýva z limitovanej záruky výrobcu. Na stratu kapacity batérie spôsobené jej opotrebením bežným používaním.

 

Odber noviniek
Newsletter
© 2014 ČESMAD Slovakia Všetky práva vyhradené!